Powrót

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rok szkolny 2019/2020

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach

Informacja
dotycząca zakresu i zasad sprawowania opieki stomatologicznej nad Uczniami

 

 1. W roku szkolnym 2019/2020 opiekę stomatologiczną nad Uczniami na podstawie porozumienia zawartego z Miastem Gorlice sprawować będą lekarze dentyści, którzy wykonują zawód w Medicor spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorlicach. Medicor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest świadczeniodawcą, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
 2. W ramach sprawowanej opieki stomatologicznej Uczniom przysługuje prawo do świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci   i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia, na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 3. Świadczenia w ramach sprawowanej opieki stomatologicznej udzielane będą Uczniom zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi poza kolejnością w gabinetach dentystycznych w budynku przy ul. Cichej 7 w Gorlicach, w oparciu o następujący harmonogram:
 • Poniedziałek 07:00-15:00
 • Wtorek 07:00-17:00
 • Środa 09:00-18:00
 • Czwartek 07:00-16:00
 • Piątek 08:00-16:00
 • Sobota 08:00-14:00
 1. Do gabinetu na wizytę Uczeń zgłasza się wraz z rodzicem w terminie wskazanym w rejestracji. Przez rodzica rozumie się także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem (definicja zgodna z art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1148 z późn. zm.). Świadczenia będą wykonywane po okazaniu przez Ucznia legitymacji szkolnej, wyrażeniu zgody przez Rodzica i złożeniu stosownych oświadczeń prawem wymaganych.
 2. Rejestracja uczniów odbywa się osobiście, telefonicznie pod nr tel. 18 3540810, 18 3537888,
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pośrednictwem osób trzecich od poniedziałku do piątku między 8:00-18:00 oraz w soboty 8:00-13:00. Przy rejestracji należy podać nazwę szkoły oraz klasę, do której Uczeń uczęszcza, imię nazwisko, PESEL, adres, telefon.
 3. Świadczenia w ramach sprawowanej opieki stomatologicznej będą wykonywane przez lekarzy dentystów z poszanowaniem praw pacjenta, o których mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U.z 2019 r. poz. 1127 z późn. zm.), w szczególności zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku udzielaniem tych świadczeń, w tym związanych ze stanem zdrowia uczniów, oraz poszanowania intymności i godności uczniów w czasie udzielania im świadczeń zdrowotnych.

 

 

 

 

Copyright © 2023 Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach Rights Reserved.